informācija audzēkņiem

Sakarā ar ārkārtas situāciju valstī no 2020.gada 13.marta līdz 14.aprīlim 
mācības vispārizglītojošajos priekšmetos notiks attālināti, saņemot konkrētus uzdevumus no priekšmetu pedagogiem,
profesionālo mācību priekšmetu pedagogi kontrolēs mācību uzdevumu izpildi, kontaktējoties ar audzēkņiem.
Visi mēģinājumi, konkursi tiek atcelti.

JMRMV pilngadīgajiem audzēkņiem un nepilngadīgo audzēkņu vecākiem (aizbildņiem) ir pienākums nekavējoties informēt JMRMV atbildīgās personas (audzinātājus, direktora vietnieci mācību darbā vai direktoru) par audzēkņu uzturēšanos infekcijas COVID-19 skartajās valstīs (teritorijās) vai kontaktu ar personām, kas atgriezušās no tām.

 
 
 
STUNDU SARAKSTI 2019./2020.MĀCĪBU GADA 2.SEMESTRIM

Stundu saraksts (grupu nodarbības) 1.kursam 2019./2020. mācību gada 2.semestrī

Stundu saraksts (grupu nodarbības) 2.kursam 2019./2020. mācību gada 2.semestrī

Stundu saraksts (grupu nodarbības) 3.kursam 2019./2020. mācību gada 2.semestrī

Stundu saraksts (grupu nodarbības) 4.kursam 2019./2020. mācību gada 2.semestrī

Stundu saraksts (grupu nodarbības) 2019./2020. mācību gada 2.semestrī audzēkņiem ar vidējo izglītību

 

Konsultācijas 2019./2020.mācibu gada_2.semestrī

   

Iekšējās kārtības noteikumi audzēkņiem
Stipendiju piešķiršanas nolikums
Audzēkņu mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība
Bērnu sūdzību iesniegšanas un izskatīšanas kārtība

 

ESF projekta Nr. 2010/0110/1DP/1.2.1.1.3/09/APIA/VIAA/040 „Atbalsts mākslas un mūzikas vidusskolu audzēkņu konkurētspējas paaugstināšanai darba tirgū” ietvaros izstrādātie JMRMV pedagogu metodiskie materiāli

R.Petrauskis. Praktisko darbu krājums džeza mūzikas mācībā. 1.daļa

R.Petrauskis. Praktisko darbu krājums džeza mūzikas mācībā. 2.daļa

A.Šuriņš. Uzskates līdzekļu kopums viduslaiku, renesanses un baroka mūzikas apguvei

I.Jankovska. Praktisko darbu krājums latviešu mūzikas folkloras apguvei

I.Bite. Uzdevumu krājums harmonijas apguvei mūzikas vidusskolā

I.Bite. Harmonijas apguve mūzikas vidusskolā

A.Dzenītis. Akustikas apguve mūzikas vidusskolā

A.Dzenītis. Uzdevumu krājums akustikas apguvei mūzikas vidusskolā

R.Garoza. Uzdevumu krājums džeza mūzikas apmācībā. 2.daļa - aranžēšana

E.Grafcovs. Vingrinājumi džeza ģitāras spēlē