informācija audzēkņiem

Informācija par kvalifikācijas eksāmena teorētiskās daļas (testa) norisi 

Ierodoties mūzikas vidusskolā, jāievēro šāda kārtība:

1. jādezinficē rokas,

2. jāaizpilda apliecinājuma veidlapa,

3. jāsaņem no dežuranta sejas maska (maska nav nepieciešama, ja paredzēta konsultācija, kurā piedalās divi cilvēki),

4. visās telpās jāievēro divu metru distance vienam no otra!

Audzēkņi konsultāciju laikā vidusskolā drīkst uzturēties ne vairāk kā trīs stundas. Telpas individuālajiem mēģinājumiem nav pieejamas.

Konsultācijas vispārizglītojošajos mācību priekšmetos

 

Mācību gada noslēguma kārtība

Pamatojoties uz grozījumiem Ministru kabineta 2019.gada 30.aprīļa noteikumos Nr.183 Noteikumi par valsts pārbaudes darbu norises laiku 2019./2020. mācību gadā, noteiktas izmaiņas centralizēto eksāmenu norisē:
4.kursam
Svešvaloda (viena pēc izglītojamā izvēles) kombinēti - 
Angļu valoda - rakstu daļa 2.jūnijā,
                      mutvārdu daļa 2., 3.jūnijā (saraksti tiks precizēti);

Vācu valoda - rakstu daļa 3.jūnijā,
                    mutvārdu daļa 3.jūnijā,

Krievu valoda - rakstu daļa 4.jūnijā,
                       mutvārdu daļa 4. un 5.jūnijā.

Latviešu valoda  rakstiski 9.jūnijā.

3.kursam
Matemātika rakstiski 12.jūnijā.

2.kursam
Latvijas un pasaules vēsture rakstiski 15.jūnijā.

 

Par konsultāciju norisi informēs mācību priekšmetu pedagogi.

Informācija par drošības pasākumiem konsultācijās un eksāmenos  tiks ievietota JMRMV mājaslapā tuvākajā laikā. 

 

 

Lai ierobežotu Covid-19 izplatību, Ministru kabinets ir izsludinājis ārkārtējās situācijas pagarinājumu līdz šī gada 12. maijam, tādējādi pagarinot 12. marta valdības rīkojuma par “Ārkārtējās situācijas izsludināšanu” darbības laiku.  

Visas izmaiņas, kas tika noteiktas vidusskolas darbā līdz 14.aprīlim, paliek spēkā līdz šī gada 12.maijam.

***************************************************

Sakarā ar ārkārtas situāciju valstī no 2020.gada 13.marta līdz 14.aprīlim 
mācības vispārizglītojošajos priekšmetos notiks attālināti, saņemot konkrētus uzdevumus no priekšmetu pedagogiem,
profesionālo mācību priekšmetu pedagogi kontrolēs mācību uzdevumu izpildi, kontaktējoties ar audzēkņiem.
Visi mēģinājumi, konkursi tiek atcelti.

JMRMV pilngadīgajiem audzēkņiem un nepilngadīgo audzēkņu vecākiem (aizbildņiem) ir pienākums nekavējoties informēt JMRMV atbildīgās personas (audzinātājus, direktora vietnieci mācību darbā vai direktoru) par audzēkņu uzturēšanos infekcijas COVID-19 skartajās valstīs (teritorijās) vai kontaktu ar personām, kas atgriezušās no tām.

 

Uzmanību audzēkņiem!
Sakarā ar ārkārtas situācijas izsludināšanu Latvijā, šā gada 7.maijā mūzikas vidusskolas stipendiju piešķiršanas komisija savā sēdē (daļēji attālināti) pieņēma lēmumu piešķirt stipendijas audzēkņiem par maija mēnesi,  ņemot vērā aprīļa mēneša attālināto mācību rezultātus, kā arī mācību parādu nokārtošanu aprīļa mēnesī.
Stipendiju apjoms maija mēnesī:
1.līmenis EUR 10.00
2.līmenis -
3.līmenis EUR 50.00
4.līmenis EUR 95.41
 

 
 
STUNDU SARAKSTI 2019./2020.MĀCĪBU GADA 2.SEMESTRIM

Stundu saraksts (grupu nodarbības) 1.kursam 2019./2020. mācību gada 2.semestrī

Stundu saraksts (grupu nodarbības) 2.kursam 2019./2020. mācību gada 2.semestrī

Stundu saraksts (grupu nodarbības) 3.kursam 2019./2020. mācību gada 2.semestrī

Stundu saraksts (grupu nodarbības) 4.kursam 2019./2020. mācību gada 2.semestrī

Stundu saraksts (grupu nodarbības) 2019./2020. mācību gada 2.semestrī audzēkņiem ar vidējo izglītību

 

Konsultācijas 2019./2020.mācibu gada_2.semestrī

   

Iekšējās kārtības noteikumi audzēkņiem
Stipendiju piešķiršanas nolikums
Audzēkņu mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība
Bērnu sūdzību iesniegšanas un izskatīšanas kārtība

 

ESF projekta Nr. 2010/0110/1DP/1.2.1.1.3/09/APIA/VIAA/040 „Atbalsts mākslas un mūzikas vidusskolu audzēkņu konkurētspējas paaugstināšanai darba tirgū” ietvaros izstrādātie JMRMV pedagogu metodiskie materiāli

R.Petrauskis. Praktisko darbu krājums džeza mūzikas mācībā. 1.daļa

R.Petrauskis. Praktisko darbu krājums džeza mūzikas mācībā. 2.daļa

A.Šuriņš. Uzskates līdzekļu kopums viduslaiku, renesanses un baroka mūzikas apguvei

I.Jankovska. Praktisko darbu krājums latviešu mūzikas folkloras apguvei

I.Bite. Uzdevumu krājums harmonijas apguvei mūzikas vidusskolā

I.Bite. Harmonijas apguve mūzikas vidusskolā

A.Dzenītis. Akustikas apguve mūzikas vidusskolā

A.Dzenītis. Uzdevumu krājums akustikas apguvei mūzikas vidusskolā

R.Garoza. Uzdevumu krājums džeza mūzikas apmācībā. 2.daļa - aranžēšana

E.Grafcovs. Vingrinājumi džeza ģitāras spēlē