informācija audzēkņiem

Visiem 1.kursa audzēkņiem līdz 3.septembrim JMRMV jāiesniedz iesniegums, kurā norādīts audzēkņa bankas konta numurs stipendijas ieskaitīšanai. 

Atgādinājums visiem audzēkņiem, kuri plāno nākošajā mācību gadā dzīvot RDMV dienesta viesnīcā - neaizmirstiet iepazīties ar Dienesta viesnīcas iekšējās kārtības noteikumiem !

 

Ierodoties Jāzepa Mediņa Rīgas Mūzikas vidusskolā, jāievēro šāda kārtība... 

Uzmanību 4.kursa un 3.kursa (pēc vidējās izglītības ieguves) audzēkņiem!

Diplomi par JMRMV beigšanu tiks izsniegti šā gada 27.jūlijā JMRMV Koncertzālē:
12.00 Klavieru nodaļas absolventiem,
12.30 Stīgu instrumentu un tautas instrumentu nodaļu absolventiem,
13.00 Pūšaminstrumentu un sitaminstrumentu nodaļas absolventiem,
13.30 Vokālās nodaļas absolventiem,
14.00 Kora diriģēšanas nodaļas absolventiem,
14.15 Mūzikas teorijas nodaļas absolventiem,
14.30 Džeza un populārās mūzikas nodaļas absolventiem.

****************************************

Par stipendijām jūlijā un augustā.
Sakarā ar ārkārtas situācijas izsludināšanu Latvijā, šā gada 26.jūnijā mūzikas vidusskolas stipendiju piešķiršanas komisija sēdē pieņēma lēmumu piešķirt stipendijas audzēkņiem par jūlija un augusta mēnešiem,  ņemot vērā 2019./2020.mācību gada otrā semestra attālināto mācību rezultātus līdz šā gada 15.jūnijam, kā arī Profesionālās Kvalifikācijas eksāmenu rezultātus (4.kursa audzēkņiem un 3.kursa (pēc vidējās izglītības ieguves) audzēkņiem) kā arī mācību parādu nokārtošanu jūnija mēnesī.

Stipendiju apjoms jūlija mēnesī:
1.līmenis EUR  10.00
2.līmenis EUR  00.00
3.līmenis EUR  46.00 (3.kursa audzēkņiem (pēc vidējās izglītības ieguves) un 4.kursa audzēkņiem par laika periodu 01.07.2020.- 27.07.2020. - EUR 40.06)
4.līmenis EUR  87.00 (3.kursa audzēkņiem (pēc vidējās izglītības ieguves) un 4.kursa audzēkņiem par laika periodu 01.07.2020.- 27.07.2020. - EUR 75.77)

Stipendiju apjoms augusta mēnesī:
1.līmenis EUR   10.00
2.līmenis EUR   00.00
3.līmenis EUR   68.75 
4.līmenis EUR 108.00

 

Uzmanību!

4.kursa audzēkņiem, kuri vēlas izmantot vidusskolas telpas mēģinājumiem, jāpierakstās pie dežuranta, lai rezervētu klasi.

9.jūnijā jāpierakstās uz laiku no 10.līdz 13.jūnijam;

līdz 12.jūnijam jāpierakstās uz laiku no 15. līdz 19.jūnijam;

___

Klasē atļauts uzturēties tikai vienam audzēknim.

Vidusskolā pavadītais laiks nedrīkst pārsniegt trīs stundas dienā.

 

 

Informācija par kvalifikācijas eksāmena teorētiskās daļas (testa) norisi 

Ierodoties mūzikas vidusskolā, jāievēro šāda kārtība:

1. jādezinficē rokas,

2. jāaizpilda apliecinājuma veidlapa,

3. jāsaņem no dežuranta sejas maska (maska nav nepieciešama, ja paredzēta konsultācija, kurā piedalās divi cilvēki),

4. visās telpās jāievēro divu metru distance vienam no otra!

Audzēkņi konsultāciju laikā vidusskolā drīkst uzturēties ne vairāk kā trīs stundas.

 

Mācību gada noslēguma kārtība

Pamatojoties uz grozījumiem Ministru kabineta 2019.gada 30.aprīļa noteikumos Nr.183 Noteikumi par valsts pārbaudes darbu norises laiku 2019./2020. mācību gadā, noteiktas izmaiņas centralizēto eksāmenu norisē:
4.kursam
Svešvaloda (viena pēc izglītojamā izvēles) kombinēti - 
Angļu valoda - rakstu daļa 2.jūnijā,
                      mutvārdu daļa 2., 3.jūnijā (saraksti tiks precizēti);

Vācu valoda - rakstu daļa 3.jūnijā,
                    mutvārdu daļa 3.jūnijā,

Krievu valoda - rakstu daļa 4.jūnijā,
                       mutvārdu daļa 4. un 5.jūnijā.

Latviešu valoda  rakstiski 9.jūnijā.

3.kursam
Matemātika rakstiski 12.jūnijā.

2.kursam
Latvijas un pasaules vēsture rakstiski 15.jūnijā.

 

Par konsultāciju norisi informēs mācību priekšmetu pedagogi.

  

Lai ierobežotu Covid-19 izplatību, Ministru kabinets ir izsludinājis ārkārtējās situācijas pagarinājumu līdz šī gada 12. maijam, tādējādi pagarinot 12. marta valdības rīkojuma par “Ārkārtējās situācijas izsludināšanu” darbības laiku.  

Visas izmaiņas, kas tika noteiktas vidusskolas darbā līdz 14.aprīlim, paliek spēkā līdz šī gada 12.maijam.

***************************************************

Sakarā ar ārkārtas situāciju valstī no 2020.gada 13.marta līdz 14.aprīlim 
mācības vispārizglītojošajos priekšmetos notiks attālināti, saņemot konkrētus uzdevumus no priekšmetu pedagogiem,
profesionālo mācību priekšmetu pedagogi kontrolēs mācību uzdevumu izpildi, kontaktējoties ar audzēkņiem.
Visi mēģinājumi, konkursi tiek atcelti.

JMRMV pilngadīgajiem audzēkņiem un nepilngadīgo audzēkņu vecākiem (aizbildņiem) ir pienākums nekavējoties informēt JMRMV atbildīgās personas (audzinātājus, direktora vietnieci mācību darbā vai direktoru) par audzēkņu uzturēšanos infekcijas COVID-19 skartajās valstīs (teritorijās) vai kontaktu ar personām, kas atgriezušās no tām.


  

STUNDU SARAKSTI 2019./2020.MĀCĪBU GADA 2.SEMESTRIM

Stundu saraksts (grupu nodarbības) 1.kursam 2019./2020. mācību gada 2.semestrī

Stundu saraksts (grupu nodarbības) 2.kursam 2019./2020. mācību gada 2.semestrī

Stundu saraksts (grupu nodarbības) 3.kursam 2019./2020. mācību gada 2.semestrī

Stundu saraksts (grupu nodarbības) 4.kursam 2019./2020. mācību gada 2.semestrī

Stundu saraksts (grupu nodarbības) 2019./2020. mācību gada 2.semestrī audzēkņiem ar vidējo izglītību

 

Konsultācijas 2019./2020.mācibu gada_2.semestrī

   

Iekšējās kārtības noteikumi audzēkņiem
Stipendiju piešķiršanas nolikums
Audzēkņu mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība
Bērnu sūdzību iesniegšanas un izskatīšanas kārtība

 

ESF projekta Nr. 2010/0110/1DP/1.2.1.1.3/09/APIA/VIAA/040 „Atbalsts mākslas un mūzikas vidusskolu audzēkņu konkurētspējas paaugstināšanai darba tirgū” ietvaros izstrādātie JMRMV pedagogu metodiskie materiāli

R.Petrauskis. Praktisko darbu krājums džeza mūzikas mācībā. 1.daļa

R.Petrauskis. Praktisko darbu krājums džeza mūzikas mācībā. 2.daļa

A.Šuriņš. Uzskates līdzekļu kopums viduslaiku, renesanses un baroka mūzikas apguvei

I.Jankovska. Praktisko darbu krājums latviešu mūzikas folkloras apguvei

I.Bite. Uzdevumu krājums harmonijas apguvei mūzikas vidusskolā

I.Bite. Harmonijas apguve mūzikas vidusskolā

A.Dzenītis. Akustikas apguve mūzikas vidusskolā

A.Dzenītis. Uzdevumu krājums akustikas apguvei mūzikas vidusskolā

R.Garoza. Uzdevumu krājums džeza mūzikas apmācībā. 2.daļa - aranžēšana

E.Grafcovs. Vingrinājumi džeza ģitāras spēlē